Các linh mục tại Giáo xứ Từ Châu

Danh sách tất cả các vị linh mục tại Giáo xứ từ châu

Linh mục bản hương

Lm. Giuse Nguyễn Tiến Mẫn

 • Năm sinh: 1966
 • Quê quán: Từ Châu, Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội
 • Thụ phong linh mục: 08/9/2001
 • Lễ quan thầy: 19/3
 • Chính xứ: Hà Ngoại (An Đỗ, Bình Lục, Hà Nam)

Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Xuân

 • Năm sinh: 1975
 • Quê quán: Từ Châu, Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội
 • Thụ phong linh mục: 22/12/2009
 • Lễ quan thầy: 3/12
 • Giúp nhà tình thương Đồng Gianh (Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình)

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Huy 

 • Năm sinh: 1981
 • Quê quán: Từ Châu, Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội
 • Thụ phong linh mục: 30/3/2016
 • Lễ quan thầy: 29/6
 • Giám quản Yên Kiện (Yên Kiện, Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội)

Cha xứ

Lm. Giuse Nguyễn Văn Linh

 • Năm sinh: 1984
 • Quê quán: Đầm Mơ, Hồng Phong, Chương Mỹ, Hà Nội
 • Thụ phong linh mục: 19/10/2017
 • Lễ quan thầy: 19/3
 • Chính xứ Từ Châu (12/2020 – Nay)

Lm. Antôn Trần Công Ý

 • Năm sinh: 1960
 • Quê quán:
 • Thụ phong linh mục: 08/9/2001
 • Lễ quan thầy: 13/6
 • Chính xứ Thụy Ứng (Thụy Ứng, Ðồng Tháp, Ðan Phượng, Hà Nội)

Lm. Giuse Trần Viết Tiềm

 • Năm sinh: 1980
 • Quê quán:  Nam Định
 • Thụ phong linh mục: 22/12/2009
 • Lễ quan thầy: 19/3
 • Chính xứ Phùng Khoang (Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội)

Lm. Giuse Phan Văn Chỉnh

 • Năm sinh: 1950
 • Quê quán: Hà Nam
 • Thụ phong linh mục: 08/9/1998
 • Lễ quan thầy: 19/3
 • Chính xứ Cao Bộ (Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội)