GIÁO XỨ TỪ CHÂU

Nhà thờ Từ Châu
Nhà thờ Từ Châu

Thuộc giáo hạt Thanh Oai
Địa chỉ: Từ Châu – Liên Châu – Thanh Oai – Hà Nội (xem bản đồ)
Quan thầy: Thánh Phêrô – Phaolô (29/6)
Năm 1889 khởi công xây dựng Thánh Đường, hoàn thành năm 1894
Số giáo dân toàn xứ: 2798 nhân danh
Linh mục chính xứ: Giuse Nguyễn Văn Linh