Sách Kinh Bổn – Mùa Chay 2023

Nghe sách nói – Phần Kinh

 

Nghe sách nói – Phần Bổn


GIÁO XỨ TỪ CHÂU

GIÁO LÝ KINH BỔN MÙA CHAY 2023


PHẦN THỨ 2

ĐOẠN THỨ NHẤT

 • Hỏi: Có mấy phép trọng hơn trong đạo thánh Đức Chúa Trời?

Thưa: Có bảy phép trọng hơn Đức Chúa Giêsu đã lập.

 • Hỏi. Đức Chúa Giêsu đã lập những phép ấy thể nào?

Thưa. Đức Chúa Giêsu đã lấy những dấu bề ngoài mà chỉ cùng sinh ơn thiêng liêng trong linh hồn kẻ chịu phép ấy nên, và truyền phải dùng những phép trọng ấy cho đến tận thế.

 • Hỏi. Bảy phép trọng ấy là những phép nào?

Thưa. Bảy phép trọng ấy: một là phép Rửa tội; hai là phép Thêm sức; ba là phép Mình Thánh Chúa; bốn là phép Giải tội; năm là phép Xức Dầu thánh; sáu là phép Truyền chức thánh; bảy là phép Hôn phối.

 • Hỏi. Có mấy phép được chịu một lần mà thôi?

Thưa. Có ba phép này: một là phép Rửa tội; hai là phép Thêm sức; ba là phép Truyền chức thánh, vì ba phép ấy đều in dấu thiêng liêng trong linh hồn chẳng hay mất.

 • Hỏi: Có mấy phép làm cho kẻ có tội trọng lại được nghĩa cùng Đức Chúa Trời?

Thưa: Có hai phép này: một là phép Rửa tội, hai là phép Giải

tội. Còn các phép khác thì kẻ có nghĩa cùng Đức Chúa Trời mới nên chịu mà thôi.

 • Hỏi: Bấy nhiêu phép ấy làm ích cho ta bởi công nghiệp ai?

Thưa: Bởi công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu.

 • Hỏi: Hội thánh khi làm bảy phép đã nói trước này lại thêm nhiều lễ phép khác nữa thì có ý nào?

Thưa: Hội thánh có ý cho ta được biết bấy nhiêu phép ấy là sự rất trọng rất thánh, cho nên ta phải có lòng cung kính và sốt mến mà chịu những phép ấy cho xứng đáng, chẳng nên lấy làm thường làm dễ.

ĐOẠN THỨ HAI

DẠY VỀ PHÉP RỬA TỘI

 • Hỏi: Phép Rửa tội là gì?

Thưa:  Là phép làm cho ta khỏi tội tổ tông truyền mà nên con cái Đức Chúa Trời, cùng nên con cái Hội thánh nữa.

 • Hỏi: Phép Rửa tội có tha được tội khác nữa chăng?

Thưa: Kẻ đã đến tuổi khôn mà chịu phép ấy nên, thì những tội mình làm trước đều được khỏi hết.

 • Hỏi: Phép Rửa tội có tha phần phạt ta đáng chịu vì tội riêng mình làm chăng?

Thưa: Cũng tha hết phần phạt ấy nữa.

 • Hỏi: Phép Rửa tội có tha hết phần phạt ta đáng chịu vì tội tổ tông truyền chăng?

Thưa: Có tha phần phạt đời sau vô cùng, song chẳng tha những sự khốn khó đời này bởi tội tổ tông mà ra.

 • Hỏi: Ai được làm phép Rửa tội?

Thưa: Chính lẽ thì một đấng có quyền mới được làm phép ấy mà thôi, song le khi cần kíp thì ai ai cũng phải làm, cho nên các bổn đạo phải học cho biết làm phép ấy kẻo thiệt linh hồn người ta.

 • Hỏi Kẻ toan rửa tội phải có ý thể nào?

Thưa: Phải có ý làm phép ấy như thói Hội thánh quen làm.

 • Hỏi: Phải rửa tội thể nào?

Thưa: Phải lấy nước lã đổ trên đầu kẻ chịu phép Rửa tội, mà cũng một trật ấy vừa đổ nước vừa đọc rằng: Ta rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Có thể đổi mà đọc rằng: Tôi rửa ông ( bà, anh, chị ) nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

 • Hỏi: Nước nào là nước lã nên lấy mà làm phép Rửa tội?

Thưa: Nước lã là nước nguyên chẳng có pha gì vào, như nước biển, nước sông, nước giếng, nước mưa.

 • Hỏi: Bao giờ chẳng đổ được nước trên đầu, phải làm thể nào?

Thưa: Phải chọn nơi nào trọng hơn trong xác, mà đổ nước

nơi ấy.

 • Hỏi: Phép Rửa tội buộc ta làm những sự gì?

Thưa: Phép Rửa tội buộc ta phải giữ đạo Đức Chúa Giêsu truyền, mà bỏ ma quỉ cùng những sự dối trá nó bày đặt.

 • Hỏi:Bỏ ma quỉ là thể nào?

Thưa: Bỏ ma quỉ là xưng ra tỏ tường ta chẳng dám theo ý nó nữa, một vâng phép cùng theo thánh ý Đức Chúa Giêsu mà thôi.

 • Hỏi:Những sự dối trá ma quỉ bày đặt là những sự gì?

Thưa: Là những lẽ cùng những thói trái nghịch thế gian và các giống tội lỗi.

 • Hỏi: Phép Rửa tội có phải là phép rất cần cho được rỗi linh hồn chăng?

Thưa: Là phép rất cần, cho nên dù người mới sinh mặc lòng, nếu chẳng chịu phép Rửa tội, thì chẳng được rỗi linh hồn.

 • Hỏi: Khi chẳng được chịu phép rửa tội, còn có lẽ nào khác cho được rỗi linh hồn chăng?

Thưa: Cũng có, như người đã khôn lớn mà có lòng kính mến Đức Chúa Trời hết lòng hết sức, thì cũng được rỗi linh hồn.

ĐOẠN THỨ BA

DẠY VỀ PHÉP THÊM SỨC

 • Hỏi: Phép Thêm sức là gì?

Thưa: Là phép làm cho ta được chịu lấy Đức Chúa Thánh Thần cùng nhiều ơn thêm sức cho ta mạnh tin mà xưng đạo thánh Đức Chúa Trời ra trước mặt thiên hạ, thà chết chẳng thà bỏ đạo.

 • Hỏi: Đức Chúa Thánh Thần là Đấng nào?

Thưa: Đức Chúa Thánh Thần là Ngôi thứ Ba, cũng là Đức Chúa Trời thật.

 • Hỏi: Ai được làm phép này?

Thưa: Có một đấng Giám Mục là đấng chính quyền mới được làm phép này mà thôi, song le thày cả nào có phép riêng Đức Giáo Hoàng ban cho, thì cũng được làm phép này nữa.

 • Hỏi: Đấng làm phép này thì làm những sự gì?

Thưa: Trước hết người chấm ngón tay cái vào Dầu thánh thơm và để tay trên đầu kẻ chịu phép, đoạn lấy ngón tay cái đã chấm Dầu thánh vẽ dấu thánh giá trên trán người ấy và đọc rằng: “ Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần”. Sau khi người chịu phép thưa “Amen”, thì người lại nói tiếp “Bình an của Chúa ở cùng con”, và người chịu phép thưa “Và ở cùng cha”.

 • Hỏi: Vì ý nào làm dấu Thánh giá mà xức trên trán?

Thưa: Có ý cho ta thấy thánh giá làm trọng và mừng vì Đức Chúa Giêsu đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho ta.

 • Hỏi: Cho được dọn mình mà chịu phép này nên phải làm mấy sự?

Thưa: Phải làm ba sự này: một là ở cho sạch tội; hai là thuộc ba sự mầu nhiệm cả trong đạo và kinh Tin Kính, kinh Lạy Cha, kinh Mười điều răn; ba là có lòng ước ao muốn chịu phép này.

 • Hỏi: Kẻ chẳng chịu phép này còn được rỗi linh hồn chăng?

Thưa: Còn được rỗi linh hồn song le ai chẳng muốn chịu bởi vì khinh dể hay là làm biếng trễ nải, thì phạm tội và mất những ơn trọng bởi phép này mà ra.

 • Hỏi: Kẻ mắc tội trọng mà chịu phép này có được ích gì chăng?

Thưa: Chẳng được ích gì, lại thêm tội rất trọng phạm đến Đức Chúa Thánh Thần.

 

ĐOẠN THỨ BỐN

DẠY VỀ PHÉP MÌNH THÁNH CHÚA

ĐIỀU THỨ NHẤT

 • Hỏi: Phép Mình Thánh Chúa là gì?

Thưa: Là phép rất mầu nhiệm có thật Mình Thánh Máu Thánh và linh hồn Đức Chúa Giêsu, cùng tính Đức Chúa Trời ngự trong hình bánh và hình rượu.

 • Hỏi: Đức Chúa Giêsu đã lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, mà lại ngự trong hình bánh hình rượu làm sao?

Thưa: Đức Chúa Giêsu ngự trên trời và ngự trong hình bánh và hình rượu nữa, dù mà con mắt thịt ta xem chẳng thấy sự gì lạ mặc lòng, song le đã có lời Đức Chúa Giêsu phán và Hội thánh truyền thì phải tin thật như vậy.

 • Hỏi: Hình bánh là hình nào?

Thưa: Hình bánh là hình tròn cùng sắc trắng và mùi ngon.

 • Hỏi: Chịu lễ là chịu gì ?

Thưa: Chịu lễ là chịu Mình Thánh Máu Thánh và linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính Đức Chúa Trời ngự trong hình bánh.

 • Hỏi: Chịu lễ có chịu bánh chăng?

Thưa: Chịu lễ chẳng có chịu bánh, vì khi thày cả làm lễ đến phần truyền phép mà đọc lời Đức Chúa Giêsu đã truyền, thì bánh liền trở nên Mình Thánh Đức Chúa Giêsu.

 • Hỏi: Bởi phép ai mà bánh trở nên Mình Thánh, và rượu trở nên Máu Thánh Đức Chúa Giêsu làm vậy?

Thưa: Bởi lời phép tắc vô cùng của Đức Chúa Giêsu phán

truyền mà thày cả đọc lời ấy thay mặt Đức Chúa Giêsu đoạn, tức thì tính bánh liền trở nên Mình Thánh và tính rượu liền trở nên Máu Thánh Đức Chúa Giêsu.

 • Hỏi: Đức Chúa Giêsu truyền phép này ngày nào?

Thưa: Đức Chúa Giêsu truyền phép này ngày thứ năm trước ngày chịu nạn.

 • Hỏi: Đức Chúa Giêsu truyền phép này thể nào?

Thưa: Đức Chúa Giêsu cầm lấy bánh miến mà phán cùng các môn đệ rằng: “Tất cả các con hãy lĩnh nhận mà ăn, vì này là Mình Ta sẽ bị nộp vì các con”. Người lại cầm lấy chén rượu nho mà phán rằng: “Tất cả các con hãy lĩnh nhận mà uống vì này là chén Máu Ta, Máu Tân ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội”. Đức Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ phải làm phép này mà nhớ đến Người.

 • Hỏi: Trong hình bánh có Mình Thánh Đức Chúa Giêsu mà thôi, hay là cũng có Máu Thánh nữa chăng?

Thưa: Trong hình bánh cũng có Máu Thánh và trong hình rượu cũng có Mình Thánh nữa.

 • Hỏi: Khi bẻ hình bánh có bẻ Mình Thánh Đức Chúa Giêsu ra chăng?

Thưa: Chẳng có bẻ Mình Thánh Đức Chúa Giêsu ra đâu, vì

Đức Chúa Giêsu đã sống lại đoạn, thì chẳng có lẽ nào mà bẻ mình Người được nữa.

 • Hỏi: Khi thày cả bẻ hình bánh ra nhiều phần, trong mỗi một phần nhỏ ấy có trót Mình Thánh Đức Chúa Giêsu chăng?

Thưa: Có trót Mình Thánh Đức Chúa Giêsu như trong hình bánh lớn vậy.

 

ĐIỀU THỨ HAI

 • Hỏi: Những kẻ chịu lễ có được chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu cả thảy chăng?

Thưa: Kẻ chịu lễ cũng được chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu cả, song le kẻ mắc tội trọng, thì chẳng được ích gì, mà lại thêm tội rất nặng.

 • Hỏi: Kẻ chịu lễ nên thì được những ích nào?

Thưa: Được bốn ích trọng này: một là được hợp làm một cùng Đức Chúa Giêsu như một linh hồn và một xác vậy; hai là được ơn Đức Chúa Trời giúp sức mà giữ sự sống linh hồn, là giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời; ba là được bớt tính mê tội lỗi và ngăn cấm các nết xấu; bốn là được giữ lấy ơn Đức Chúa Giêsu ngự trong lòng như của cầm cho ngày sau được sống lại sáng láng tốt lành cùng hằng sống vậy.

 

ĐIỀU THỨ BA

 • Hỏi: Phải dọn mình chịu lễ là thể nào?

Thưa: Phải dọn linh hồn và xác.

 • Hỏi: Phải dọn linh hồn là thể nào?

Thưa: Phải xét mình hoặc có tội gì trọng thì phải ăn năn cùng xưng tội ấy, và có lòng tin, cậy, kính mến cùng khiêm nhường, và ước ao chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu hết lòng hết sức.

 • Hỏi: Phải dọn xác là thể nào?

Thưa: Phải kiêng ăn kiêng uống đủ một giờ trước khi chịu lễ, trừ nước lã và thuốc chữa bệnh thì không phải kiêng.

 • Hỏi: Kẻ liệt chịu lễ như của ăn đàng có phải giữ lòng không chăng?

Thưa: Kẻ liệt chịu lễ như của ăn đàng thì chẳng phải giữ lòng không, vì Hội thánh đã tha.

 • Hỏi: Người ốm nhẹ có phải giữ lòng không chăng?

Thưa: Có, nhưng chỉ phải giữ 15 phút trước khi chịu lễ thôi.

 • Hỏi: Khi vào chịu lễ phải làm thể nào?

Thưa: Phải làm ba sự này: một là phải đi nghiêm trang, chẳng nên trông ngang trông ngửa; hai là thưa “Amen” khi thày cả đọc: “ Mình Thánh Chúa Kitô ”, rồi há miệng ra cho vừa phải, lưỡi thì đưa ra khỏi hàm răng dưới; ba là khi thày cả đưa Mình Thánh Đức Chúa Giêsu vào rồi, thì ngậm lại mà nuốt đi.

 

ĐIỀU THỨ BỐN

 • Hỏi: Chịu lễ đoạn phải làm gì?

Thưa: Phải thờ lại Đức Chúa Giêsu ngự thật trong lòng ta, cùng đội ơn Đức Chúa Giêsu và dâng cùng cầu xin.

 • Hỏi: Phải đội ơn Đức Chúa Giêsu vì những sự gì?

Thưa: Phải đội ơn Đức Chúa Giêsu vì mọi ơn lành đã ban cho ta xưa nay, nhất là vì Người đã thương ta là kẻ rốt hèn, mà chẳng nề phó mình cho ta làm vậy.

 • Hỏi: Phải dâng những sự gì cho Đức Chúa Giêsu?

Thưa: Phải dâng linh hồn và xác cùng những sự ta lo tưởng, lời nói việc làm, sự khó nhọc ta phải chịu và mọi sự trong ngoài ta, thì phải dâng cho Đức Chúa Giêsu hết thay thảy.

 • Hỏi: Ta phải xin những sự gì cùng Đức Chúa Giêsu?

Thưa: Phải xin những sự ta thiếu thốn về phần linh hồn cùng về phần xác.

 • Hỏi: Ta có phải xin cho những người khác nữa chăng?

Thưa: Cũng phải xin cho những người khác nữa; nhất là xin cho cha mẹ họ hàng bạn hữu, lại xin cho kẻ nghịch với ta, cùng cầu cho người sống và người chết.

 • Hỏi: Ngày chịu lễ phải làm thể nào?

Thưa: Phải năng đọc kinh cầu nguyện cùng làm việc lành phúc đức hơn ngày khác.

 

ĐIỀU THỨ NĂM DẠY VỀ THÁNH LỄ

 

 • Hỏi: Thánh lễ là gì?

Thưa: Là lễ Đức Chúa Giêsu dâng mình, xác và linh hồn, cùng tính Đức Chúa Trời trong tay thày cả tế lễ trên bàn thờ, mà nhắc lại lễ Đức Chúa Giêsu đã dâng mình trên cây Thánh giá xưa.

 • Hỏi: Thánh lễ có phải là một lễ Đức Chúa Giêsu đã dâng trên cây Thánh giá chăng?

Thưa: Cũng thật là một lễ, vì là một của lễ và một thày tế lễ; song le khác hai sự này: một là vì xưa có một mình Đức Chúa Giêsu làm thày tế lễ dâng mình trên cây Thánh giá, mà rầy Người dùng tay thày cả dâng mình tế lễ trên bàn thờ; hai là vì xưa Đức Chúa Giêsu có đổ máu mình ra, mà rầy chẳng còn đổ ra nữa.

 • Hỏi: Khi ta dâng lễ phải có ý thể nào?

Thưa: Phải có bốn ý này: một là cho được thờ phượng Đức Chúa Trời cùng xưng ra Người là Chúa cả cai trị mọi sự; hai là cho được tạ ơn Đức Chúa Trời vì mọi ơn lành đã xuống cho ta; ba là xin Đức Chúa Trời tha tội cho ta; bốn là xin Đức Chúa Trời phù hộ cho ta được giữ đạo nên.

 • Hỏi: Khi dâng lễ phải giữ phép là thể nào?

Thưa: Phải ở nghiêm trang, ăn mặc sạch sẽ, cầm trí lại, giục lòng tin cậy kính mến, mà hợp một ý cùng thày cả trong các việc người làm; người cầu nguyện thể nào, thì hợp một ý mà cầu nguyện như vậy.

 • Hỏi: Có nên dâng thánh lễ mà kính thờ rất thánh Đức Bà hay là thánh nào chăng?

Thưa: Chẳng nên, vì sự tế lễ là dấu riêng kính thờ một Đức Chúa Trời mà thôi.

 

ĐOẠN THỨ NĂM DẠY VỀ PHÉP GIẢI TỘI

 • Hỏi: Phép Giải tội là gì?

Thưa: Là phép tha những tội ta đã phạm từ ngày chịu phép Rửa tội về sau.

 • Hỏi: Khi nào ta được chịu phép Giải tội ?

Thưa: Khi ta xưng tội mà thày cả giải tội cho ta.

 • Hỏi: Cho được chịu phép Giải tội nên phải làm mấy sự?

Thưa: Phải làm năm sự này: một là xét mình cho kỹ; hai là lo buồn ăn năn vì đã lỗi nghĩa cùng Đức Chúa Trời; ba là

dốc lòng chừa chẳng còn dám phạm tội nữa; bốn là xưng hết các tội cùng thày cả; năm là đền tội.

 

ĐIỀU THỨ NHẤT

DẠY VỀ SỰ XÉT MÌNH

 

 • Hỏi: Sự xét mình là làm sao?

Thưa: Là lo nhớ lại cho tường tận những tội ta đã phạm từ ngày chịu phép Giải tội lần sau hết.

 • Hỏi: Phải làm thể nào cho được xét mình nên ?

Thưa: Trước hết phải cầu xin cùng Đức Chúa Trời soi sáng mở lòng cho ta biết tội mà ghét nó, đoạn phải suy ta đã nghĩ sự gì, nói lời gì, làm việc gì phạm mười điều răn Đức Chúa Trời cùng sáu điều răn Hội thánh; hay là ta đã phạm tội nào trong bảy mối tội đầu, cùng những việc đấng bậc ta phải làm mà đã bỏ chẳng làm.

 • Hỏi: Phải làm gì cho dễ xét mình hơn nữa?

Thưa: Phải suy ta đã ở chốn nào, ở cùng ai, làm nghề nghiệp gì, cùng mê tính xấu nào.

 

ĐIỀU THỨ HAI DẠY VỀ SỰ ĂN NĂN TỘI

 

 • Hỏi: Sự ăn năn tội là làm sao?

Thưa: Là lo buồn, phàn nàn, trách mình, vì những tội ta đã phạm.

 • Hỏi: Phải có mấy sự cho được ăn năn tội nên?

Thưa: Phải có bốn sự này: một là lo buồn trong lòng cho thật, hai là lo buồn ghét tội bởi ơn Đức Chúa Thánh Thần

giúp sức cho, ba là lo buồn ghét hết các tội, nhất là tội trọng, bốn là lo buồn ghét tội trên hết mọi sự ghét.

 • Hỏi: Vì sao phải lo buồn trong lòng?

Thưa: Vì tội thì bởi trong lòng mà ra, cho nên lòng ta phải lo buồn ghét tội cho thật.

 • Hỏi: Vì sao phải lo buồn bởi ơn Đức Chúa Thánh Thần giúp sức cho?

Thưa: Vì chưng ta là kẻ hèn hạ yếu đuối, nếu chẳng có ơn Đức Chúa Thánh Thần giúp sức cho thì chẳng được ăn năn tội nên.

 • Hỏi: Vì sao phải lo buồn ghét hết các tội, nhất là tội trọng?

Thưa: Vì chưng nếu còn một tội nào trọng mà chẳng lo buồn chẳng ghét, thì chẳng được khỏi tội nào.

 • Hỏi: Vì sao phải lo buồn ghét tội trên hết mọi sự ghét?

Thưa: Vì chưng chẳng có sự gì độc dữ xấu xa cho bằng sự tội.

 • Hỏi: Kẻ lo buồn ghét tội, vì tội làm cho mình phải tai vạ, mất của cải hay là ốm đau, có được gọi là kẻ ăn năn tội nên chăng?

Thưa: Chẳng được, vì kẻ ăn năn tội thể ấy, là ăn năn vì lẽ xác thịt, chẳng phải vì lẽ trong đạo Đức Chúa Trời.

 • Hỏi: Có mấy cách ăn năn tội?

Thưa: Có hai cách: một là ăn năn tội cách trọn, hai là ăn năn tội cách chẳng trọn.

 • Hỏi: Ăn năn tội cách trọn là thể nào ?

Thưa: Ăn năn tội cách trọn là lo buồn ghét tội, vì tội phạm đến Đức Chúa Trời là Đấng rất tốt lành và đáng kính mến vô cùng.

 • Hỏi: Ăn năn tội cách chẳng trọn là thể nào?

Thưa: Ăn năn tội cách chẳng trọn là lo buồn ghét tội, vì tội là sự xấu xa làm cho ta mất phúc trên thiên đàng, cùng phải phạt trong hỏa ngục.

 • Hỏi: Ăn năn tội cách trọn thì được những ích gì ?

Thưa: Được ích trọng lắm, vì kẻ ăn năn thể ấy và ước ao xưng tội, dù mà chẳng kịp xưng tội mặc lòng, thì cũng được khỏi tội tức thì.

 • Hỏi: Kẻ ăn ăn tội cách chẳng trọn có được khỏi tội làm vậy chăng?

Thưa: Chẳng được, có một khi lo buồn ghét hết các tội vì lẽ trong đạo Đức Chúa Trời, cùng dốc lòng chừa cho thật và trông cậy Đức Chúa Trời tha tội cho, mà chịu phép giải tội thì mới được khỏi tội.

 • Hỏi: Phải suy những lẽ nào mà giục lòng ta ăn năn tội?

Thưa: Phải suy ba lẽ này: một là suy vốn Đức Chúa Trời rất nhân lành vô cùng hằng làm ơn cho ta liên, mà ta vô nhân bội nghĩa làm nghịch cùng Đức Chúa Trời dường ấy, hai là suy bởi tội ta cho nên Đức Chúa Giêsu đã chịu mọi sự khốn nạn, cùng đổ hết máu mình ra mà chết trên cây Thánh giá, ba là suy bởi tội cho nên ta đáng sa hỏa ngục chịu mọi hình khổ vô cùng, lại mất phần vui vẻ thiên đàng đời đời.

 

ĐIỀU THỨ BA

DẠY VỀ SỰ DỐC LÒNG CHỪA

 • Hỏi: Sự dốc lòng chừa có phải là cần chăng ?

Thưa: Là sự rất cần, vì kẻ chẳng dốc lòng chừa, thì chẳng được lòng ăn năn tội thật, cho nên phạm tội nặng lắm.

 • Hỏi: Vì sao nói rằng: phạm tội nặng lắm ?

Thưa: Vì chưng nó cười nhạo Đức Chúa Trời, cùng khinh dể phép Giải tội và làm cho Máu Thánh Đức Chúa Giêsu ra vô ích cho nó.

 • Hỏi: Có dấu nào cho được biết ta đã dốc lòng chừa thật chăng?

Thưa: Có dấu này, là khi ta đã sửa mình lại, bỏ nết xấu thói cũ mà ăn ở như người mới vậy.

 • Hỏi: Cho được giữ lòng vững vàng mà chừa dứt tội lỗi thì phải làm mấy sự ?

Thưa: Phải làm ba sự này: một là cầu xin cùng Đức Chúa Trời phù hộ giúp sức cho ta kẻo còn phạm tội nữa, hai là ra sức chống trả tính xấu thói cũ, ba là tránh những sự mở đàng cho ta mắc tội lỗi.

 

ĐIỀU THỨ BỐN DẠY VỀ SỰ XƯNG TỘI

 • Hỏi: Sự xưng tội là làm sao?

Thưa: Là cáo mọi tội lỗi ta cùng thầy cả có phép giải tội.

 • Hỏi: Vì sao nói rằng: cáo mọi tội lỗi ta?

Thưa: Vì chưng phải lấy lòng thật mà tỏ mọi tội ra, chẳng nên thêm bớt, nói quanh co hay là chữa mình mà đổi tội cho kẻ khác, cùng chẳng nên kể chuyện vô ích.

 • Hỏi: Kẻ xưng tội mà có ý giấu một tội trọng mà thôi có khỏi tội nặng chăng?

Thưa: Chẳng được khỏi tội nào, mà lại thêm một tội rất trọng

là làm hư phép Giải tội.

 • Hỏi: Ai đã giấu tội làm vậy thì phải liệu làm sao?

Thưa: Trước hết phải xưng mình đã giấu tội, cùng xưng tội đã giấu ấy, và các tội đã xưng trước khi còn lòng gian mà biết mình đã giấu tội, thì mới được khỏi.

 • Hỏi: Kẻ xưng tội đã giấu làm một với tội khác mà chẳng thưa sự mình đã giấu tội ấy có đủ chăng?

Thưa: Chẳng đủ, vì chẳng tỏ ra tội rất trọng là phạm đến sự thánh.

 • Hỏi: Còn có khi nào phải xưng lại những tội đã xưng chăng?

Thưa: Còn có nhiều khi phải xưng lại như xét mình chẳng kỹ mà quên tội nặng, hay là đã xưng hết tội mặc lòng, song le chẳng ăn năn tội nên, và khi muốn xưng tội chung.

 • Hỏi: Bao giờ phải xưng tội chung?

Thưa: Có nhiều lần phải xưng tội chung nhất là khi toan chịu lễ lần đầu.

 • Hỏi: Xưng các tội trống vậy có đủ chăng?

Thưa: Chẳng đủ, phải xưng một tội đã phạm là mấy lần, cùng tỏ những sự làm cho tội ấy ra nặng hơn hay là ra giống tội khác nữa.

 • Hỏi: Khi ta quỳ gối trước mặt thày cả, thì phải làm thế nào?

Thưa: Phải làm dấu thánh giá, xin người làm phép cho mà rằng: Lạy cha, xin cha làm phép cho tôi vì tôi là kẻ có tội, đoạn sấp mình xuống đọc kinh Cáo mình, nhưng muốn bỏ không đọc kinh này cũng được.

 • Hỏi: Rồi phải làm thế nào ?

Thưa: Phải quì lên mà tỏ ra mình xưng tội đã bao lâu nay, lần trước đã được chịu phép Giải tội hay là không, vì lẽ nào

mà mình chẳng được chịu phép Giải tội, cùng phải nói có được chịu lễ hay là không, việc đền tội đã làm rồi hay là chưa, nói bấy nhiêu điều đoạn, thì phải cứ từng điều trong mười sự răn cùng sáu sự răn mà xưng tội mình ra, chớ đợi thày cả hỏi.

 • Hỏi: Hoặc có tội nào khó xưng thì phải làm thể nào?

Thưa: Phải ép mình mà xưng tội ấy trước hết.

 • Hỏi: Khi đã xưng tội rồi phải làm thể nào?

Thưa: Phải thưa rằng: Ấy là bấy nhiêu tội tôi nhớ được, còn các tội khác tôi quên hay là chẳng biết, tôi muốn xưng cả, xin cha xét tôi có đáng chịu phép giải tội, thì xin cha làm phép cho tôi; rồi phải có ý nghe lời thày cả khuyên bảo, mà người dạy đền tội thể nào, thì phải vâng như vậy, rồi sấp mình xuống đọc kinh Ăn năn tội.

 • Hỏi: Đọc hết kinh Ăn năn tội đoạn phải làm thể nào?

Thưa: Phải quì yên để thày cả làm phép giải tội cho, và đang khi người giải tội cho thì phải ăn năn tội hết lòng hết sức.

 • Hỏi: Ví bằng thày cả đoán ta chưa đáng chịu phép giải tội thì phải làm thể nào?

Thưa: Phải vâng mà dốc lòng sửa mình lại và làm mọi việc người đã dạy cho đáng chịu phép Giải tội, cùng phải nhớ ngày người đã hẹn mà trở lại xưng tội với người.

 • Hỏi: Khi chẳng được gặp thày cả đã hẹn ta lần trước, thì phải làm thể nào?

Thưa: Phải tìm thày cả khác mà xưng tội mới cùng người đã, đoạn sẽ xưng các tội mình đã phạm từ ngày chịu phép Giải tội lần sau hết.

 • Hỏi: Khi chẳng biết thật thày cả có giải tội hay là không, thì phải là thể nào?

Thưa: Phải xưng các tội mình đã phạm từ ngày chịu lễ lần sau hết, vì bao giờ thày cả đã cho chịu lễ, ấy là dấu thật người đã giải tội cho.

 

ĐIỀU THỨ NĂM DẠY VỀ SỰ ĐỀN TỘI

 • Hỏi: Sự đền tội là làm sao?

Thưa: Là chịu phạt mình mà tạ ơn Đức Chúa Trời.

 • Hỏi: Lấy gì mà chịu phạt mình cùng tạ ơn Đức Chúa Trời?

Thưa: Lấy bốn sự này: một là sự thày cả dạy ta đền tội, hai là những việc lành ta làm thêm mà đền tội, ba là những sự khốn khó thánh ý Đức Chúa Trời cho ta chịu mà ta chịu bằng lòng đền vì tội, bốn là những phép rộng gọi là ân xá, đấng bề trên ban mà tha hay là bớt phần phạt ta đáng chịu vì tội.

 • Hỏi: Việc thày cả dạy đền tội có nên giãn ra lâu ngày chăng?

Thưa: Kẻ nào làm biếng mà giãn ra làm vậy thì có tội.

 • Hỏi: Ai đã được phép rộng đấng bề trên ban còn phải làm những việc thày cả dạy đền tội chăng ?

Thưa: Còn phải làm như vậy, chẳng làm thì có tội, vì đấng bề trên chẳng có ý tha những việc đền tội ấy đâu.

 • Hỏi: Phải đền tội thể nào ?

Thưa: Phải đền cho xứng những tội ta đã phạm.

 • Hỏi: Những việc đền tội tóm lại mấy sự?

Thưa: Tóm lại bốn sự này: một là ăn chay, hai là đọc kinh cầu nguyện, ba là làm phúc, bốn là những việc khác có sức giúp ta cho được chừa tội đã quen phạm.

 • Hỏi: Những tội ta đền đời này chẳng đủ, đời sau thể nào?

Thưa: Đời sau phải đền chẳng khỏi.

 • Hỏi: Chịu phạt mình mà tạ ơn Đức Chúa Trời có đủ chăng?

Thưa: Chẳng đủ, ví bằng ta đã làm thiệt hại ai sự gì thì phải đền và tạ người ấy nữa mới đủ.

 

ĐOẠN THỨ SÁU

DẠY VỀ PHÉP XỨC DẦU THÁNH

 • Hỏi: Phép Xức Dầu Thánh là gì ?

Thưa: Là phép giúp người ốm về phần linh hồn cùng về phần xác.

 • Hỏi: Người ốm chịu phép thế này nên, thì được những ích gì?

Thưa: Được ba ích trọng này: một là được sức mạnh trong linh hồn mà chống trả các chước ma quỉ, cùng được vững lòng bớt sợ hãi sự chết, hai là được khỏi dấu vết tội còn trong linh hồn, và khi đã quên sót tội nào, thì cũng được khỏi tội ấy nữa, ba là được khỏe lại về phần xác, khi sự khỏe ấy có làm ích cho người ốm.

 • Hỏi: Thày cả làm phép Xức Dầu Thánh thể nào?

Thưa: Người lấy Dầu Thánh riêng Đấng giám mục đã làm phép để xức dầu cho người ốm, mà xức trên trán, trên tay

người ốm, đồng thời đọc một lần những lời này: “ Nhờ việc xức Dầu Thánh này, và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ con”. Người ốm thưa: “Amen”. “ Để Người giải thoát con khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa con và thương làm cho con thuyên giảm”. Người ốm thưa: “ Amen”.

 • Hỏi: Phải dọn mình chịu phép này là thể nào?

Thưa: Ví bằng có mắc tội nào trọng thì phải xưng ra cho sạch, mà hoặc xưng chẳng được, thì phải ra sức ăn năn tội cùng làm dấu gì xin thày cả giải tội cho, lại giục lòng tin cậy kính mến, cùng dâng mình cho Đức Chúa Trời.

 • Hỏi: Đang khi ấy bổn đạo phải cầu nguyện thể nào?

Thưa: Phải cầu nguyện cho người ốm được chịu phép này nên, cùng phải suy sự khỏe mạnh phần xác chẳng bền, vậy phải chừa bỏ tội lỗi và làm việc lành cho sẵn, chớ đợi khi ốm đau mới liệu kẻo chẳng kịp chăng.

 • Hỏi: Có nên đợi đến cơn hấp hối mới chịu phép này chăng?

Thưa: Chẳng nên, vì khi còn tỉnh mà dọn mình chịu phép này

thì được ích hơn, vậy khi thấy bệnh đã nặng ra thì phải liệu cho kíp.

 • Hỏi: Kẻ liệt chịu phép này đoạn phải làm thể nào?

Thưa: Phải tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã thương mà cho mình chịu phép trọn dường ấy, cùng phải dọn mình qua khỏi đời này mà về đời sau, hưởng phúc trên thiên đàng.

 

ĐOẠN THỨ BẢY

DẠY VỀ PHÉP TRUYỀN CHỨC THÁNH

 • Hỏi: Phép Truyền chức thánh là gì?

Thưa: Là phép phong chức cho đấng làm thày được giữ việc trong Hội Thánh, cùng được ơn riêng mà làm việc về bậc mình cho nên.

 • Hỏi: Ai có phép Truyền chức thánh?

Thưa: Đức Chúa Giêsu có phép ấy, mà Người đã ban chức cho các tông đồ cả, cùng dạy họ phải truyền chức cho người khác nữa.

 • Hỏi: Khi các tông đồ Đức Chúa Giêsu qua đời đoạn, còn có ai được truyền chức chăng?

Thưa: Đấng nối quyền các tông đồ cả Đức Chúa Giêsu cũng được truyền chức nữa, mà trong Hội thánh có đấng nối quyền cực trọng ấy mãi cho đến tận thế.

 • Hỏi: Chính đấng nối quyền các tông đồ cả Đức Chúa Giêsu là đấng nào?

Thưa: Là đấng giám mục. Vậy đấng ấy truyền chức cho các

thày cả, cùng là chính đấng ban phép Thêm sức, và người thay quyền các thánh tông đồ mà chăn giữ con chiên Đức Chúa Giêsu.

 • Hỏi: Đấng làm thày cả là đấng nào?

Thưa: Đấng làm thày cả cũng là đấng rất trọng, vì được quyền tế lễ cùng giải tội, và làm nhiều phép khác nữa.

 • Hỏi: Các đấng khác được làm những việc nào?

Thưa: Các đấng khác được quyền giúp việc tế lễ, cùng tùy đấng bậc mình mà làm việc coi sóc bổn đạo.

 • Hỏi: Bổn đạo có phải kính các đấng các bậc trong Hội thánh chăng?

Thưa: Dù mà các đấng ấy cũng là người phàm hèn mặc lòng, song le bổn đạo phải kính vì là sứ Đức Chúa Trời,

cùng là cha phần linh hồn mình, vậy khi các đấng ấy dạy sự gì phải lẽ, thì phải vâng như vâng quyền Đức Chúa Giêsu vậy.

 

ĐOẠN THỨ TÁM DẠY VỀ PHÉP HÔN PHỐI

 • Hỏi: Phép Hôn phối là gì?

Thưa: Là phép ban ơn cho hai người nam nữ kết bạn nên vợ chồng, mà ở cùng nhau cho đẹp lòng Đức Chúa Trời.

 • Hỏi: Phép Hôn phối này có buộc nhặt phải cứ một vợ một chồng chăng?

Thưa: Buộc nhặt, vì đầu hết Đức Chúa Trời đã dựng nên một người nam một người nữ cho được làm bạn cùng nhau, mà đến sau Đức Chúa Giêsu đã nhắc lại sự ấy, và buộc nhặt phải cứ một vợ một chồng mà thôi.

 • Hỏi: Vì ý nào mà Đức Chúa Giêsu buộc điều ấy nhặt làm vậy?

Thưa: Vì Đức Chúa Giêsu muốn cho vợ chồng giữ phép công bằng và đồng lòng thương yêu coi sóc con cái; lại bởi vì hai bên đã biết mình chẳng lìa bỏ nhau được, thì càng ra sức nhịn nhục cùng giúp nhau hơn nữa.

 • Hỏi: Người vợ chồng phải có ý nào?

Thưa: Phải có ý vâng phép Đức Chúa Trời mà lấy nhau; một là cho được giúp nhau phần hồn phần xác, hai là cho được sinh con cái, mà thêm nhiều kẻ thờ phượng Đức Chúa Trời ở đời này, cùng thêm nhiều người thánh chầu chực Đức Chúa Trời trên thiên đàng.

 • Hỏi: Người toan kết bạn cùng nhau phải làm thể nào?

Thưa: Phải làm ba sự này: một là cầu xin cùng Đức Chúa Trời soi sáng cho biết thánh ý Đức Chúa Trời có định cho mình kết bạn chăng; hai là xin Đức Chúa Trời mở lòng cho mình biết nên kết bạn với người nào; ba là bàn việc này cùng người không ngoan, và trước hết phải lo liệu cùng cha mẹ và đấng coi sóc linh hồn mình.

 • Hỏi: Cha mẹ có nên ép con cái lấy vợ chồng chăng?

Thưa: Chẳng nên, vì Đức Chúa Trời chẳng có ban quyền cho cha mẹ được ép con cái trong việc này đâu.

 • Hỏi: Ai muốn chịu phép này nên thì phải làm những sự gì?

Thưa: Khi có tìm được thày cả, thì phải xưng tội cùng xin người xét có đáng chịu phép cưới chăng.

 • Hỏi: Nếu chẳng được gặp thày cả thì phải làm thể nào?

Thưa: Phải kêu van cùng Đức Chúa Trời cho được lòng ăn năn tội nên, rồi giao hứa với nhau trước mặt ít là hai người làm chứng, đoạn mới được về cùng nhau.

 • Hỏi: Ví bằng ngày sau được gặp thày cả, thì phải làm thể nào?

Thưa: Phải xin người xét lại có sự gì ngăn trở chăng, mà người dạy làm sao thì vâng như vậy.

 • Hỏi: Kẻ đã lấy vợ chồng rồi, phải ở cùng nhau thể nào cho đẹp lòng Đức Chúa Trời?

Thưa: Phải làm bốn sự này: một là hòa thuận thương yêu nhau; hai là ra sức giữ nghĩa vợ chồng cùng nhau; ba là giúp đỡ nhau; bốn là khi đã có con cái, thì phải nuôi nấng xem sóc cùng dạy dỗ nó cho siêng năng cần mẫn.

PHẦN KINH

SÁCH KINH GIÁO PHẬN HÀ NỘI

 

KINH TRUYỀN TIN

 • Đức Chúa Trời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
 • Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Kính mừng… Thánh Maria…

 • Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
 • Tôi xin vâng như lời thánh Thiên thần truyền.

Kính mừng … Thánh Maria …

 • Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
 • Và ở cùng chúng con.

Kính mừng … Thánh Maria …

 • Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
 • Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh Thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô, là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá, cho chúng con ngày sau, khi sống lại được đến nơi vinh hiển. Cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

KINH LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG

(đọc trong Mùa Phục Sinh)

 • Lạy Nữ Vương thiên đàng, hãy vui mừng. Allêluia.
 • Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Allêluia.
 • Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Allêluia.
 • Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Allêluia.
 • Lạy Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Allêluia.
 • Vì Chúa đã sống lại thật. Allêluia.

Lời nguyện:

Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại, xin vì

Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 • KINH SÁNG NGÀY THƯỜNG

KINH DẤU THÁNH GIÁ

Nhân danh Cha +, và Con, và Thánh Thần. Amen.

KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống

 • Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

KINH SẤP MÌNH

Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con, và nhận lời con nguyện. Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

KINH VÌ DẤU

Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh giá, xin chữa + chúng con, cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha +, và Con, và Thánh Thần. Amen.

KINH SÁNG DANH

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.

Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH THỜ LẠY

Lạy Chúa, con là vật phàm hèn cùng là không trước mặt Chúa, con hết lòng thờ lạy và nhận thật Chúa là đầu cội rễ mọi sự, là cùng sau hết mọi

loài; Chúa đã dựng nên con cùng thật là Chúa nữa, thì con xin dâng linh hồn và xác cùng mọi sự trong ngoài con ở trong tay Chúa. Amen.

KINH ĐỘI ƠN

Lạy Chúa, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con xưa nay, nhất là đã dựng nên con và cho Con Chúa chịu chết mà cứu chuộc con, lại chọn lấy con làm con Hội Thánh nữa. Amen.

KINH TIN

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

KINH CẬY

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

KINH KÍNH MẾN

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự; vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.

 

KINH LẠY CHA

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng

như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

 

KINH KÍNH MỪNG

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

KINH TIN KÍNH

Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có HộiThánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thôngcông. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người

ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

 

KINH THÚ NHẬN

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm

và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh (chị) em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

KINH PHÙ HỘ

Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép tắc vô cùng đã thương để chúng con đến sớm mai nay, thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con trót ngày hôm nay khỏi sa phạm tội gì. Lại xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành theo ý Chúa; vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH SÁNG SOI

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

KINH THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ.

Đức thánh Thiên thần là thày con, mở lòng cho con được biết đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con thông minh

sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và

thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH LẠY NỮ VƯƠNG

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà ở chốn khách đầy, kêu

đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi! Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

KINH LẠY THÁNH MẪU

Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân từ, Mẹ thông ơn Chúa, xin chữa chúng con cho khỏi tay kẻ dữ, cùng xin ghé mặt thương xem trong thì lâm tử. Amen.

KINH CÁM ƠN

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người,

cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được

đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

KINH TRÔNG CẬY

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

 • Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

CÁC LỜI NGUYỆN VẮN TẮT

+ Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

 • Xin thương xót chúng con.

+ Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

 • Xin cầu cho chúng con.

+ Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

 • Xin cầu cho chúng con.
 • KINH CHIỀU TỐI NGÀY THƯỜNG

Đọc như kinh sáng cho đến hết Kinh Tin Kính, đoạn đọc:

KINH TRƯỚC KHI XÉT MÌNH

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.

KINH ĂN NĂN TỘI

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

KINH THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức thánh Thiên thần là thày con, mở lòng cho con được biết đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con ban đêm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con thông minh sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen.

KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu

giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con, là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng

thương mà nhận lời con cùng. Amen.

KINH XIN ƠN CHẾT LÀNH

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đổ hết máu mình ra và chết trên Thánh giá, để đền tội chúng con và cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin Chúa ban cho

chúng con được nhẫn nại can đảm chịu ốm đau bệnh tật, lập nhiều công phúc, xin cho chúng con được chết đang khi có ơn nghĩa cùng Chúa và

được Chúa gọi vào Nước Chúa như người trộm lành xưa. Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ đã đứng dưới Thánh giá lúc Chúa Giêsu thở hơi cuối cùng, Mẹ đã thông phần đau khổ với Chúa; suốt đời Mẹ đã suy ngắm các mầu nhiệm của Chúa, nhất là mầu nhiệm Thương khó và Phục sinh, sau cùng Mẹ đã chết êm ái, và được lên trời cả hồn cả xác. Xin Mẹ cho chúng con biết sống như Mẹ, được chết như Mẹ và cùng Mẹ hưởng hạnh phúc trên trời. Lạy Thánh Cả Giuse, là đầu Thánh gia, là gương mẫu cho các bậc cha mẹ, Người đã được Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria giúp đỡ an ủi lúc sắp qua đời. Xin Người cho chúng con và cả gia đình chúng con được sống bình an, được chết lành như Người. Lạy Chúa

Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin cho chúng con được chết đang lúc có ơn nghĩa, được chết êm ái, được chết lành và được lên thiên đàng hưởng phúc thanh nhàn đời đời. Amen.

KINH PHÓ DÂNG

Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa, Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.

 • KINH NGÀY CHÚA NHẬT

Ngày Chúa Nhật, đọc như kinh sáng ngày thường, cho đến hết Kinh Lạy Thánh Mẫu, đoạn đọc:

KINH NGHĨA ĐỨC TIN

Ngày Chúa Nhật hôm nay {bằng có ngày lễ nào, thì đọc: Ngày lễ…}, chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, khong khen cám tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa, thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn. Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy, nhất là những điều cần kíp này là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất, mà Người có Ba Ngôi. Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần; Ba Ngôi cũng một tính một phép, cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi.

Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người, sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh, đặt tên là Giêsu, ở thế gian ba mươi ba

năm, đoạn chịu chết trên cây Thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ, đến ngày thứ ba Người sống lại; khỏi bốn mươi ngày lên trời; đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các thánh Tông đồ và Hội Thánh mới lập; ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét; kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời; kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng.

Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng; song phải giữ mười điều răn Đức Chúa Trời cùng sáu luật điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy, chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác.

Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép bí tích Đức Chúa Giêsu đã truyền là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh. Có bảy phép bí tích mà thôi, song phép Rửa tội, phép Mình Thánh Chúa, cùng phép Giải tội, là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi. Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.

KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ MƯỜI ĐIỀU RĂN

Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.

Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ. Thứ năm: Chớ giết người.

Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục. Thứ bảy: Chớ lấy của người.

Thứ tám: Chớ làm chứng dối.

Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người. Thứ mười: Chớ tham của người.

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

 

KINH SÁU ĐIỀU RĂN

HỘI THÁNH CÓ SÁU ĐIỀU RĂN

Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc. Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.

Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục sinh.

Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.

Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu, cùng những ngày khác Hội Thánh dạy.

KINH BẢY PHÉP BÍ TÍCH ĐẠO ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ BẢY PHÉP BÍ TÍCH

Thứ nhất: Là phép Rửa tội. Thứ hai: Là phép Thêm Sức.

Thứ ba: Là phép Mình Thánh Chúa. Thứ bốn: Là phép Giải tội.

Thứ năm: Là phép Xức dầu thánh. Thứ sáu: Là phép Truyền chức thánh. Thứ bảy: Là phép Hôn phối.

KINH MƯỜI BỐN MỐI

THƯƠNG NGƯỜI CÓ MƯỜI BỐN MỐI

Thương xác bảy mối Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn.

Thứ hai: Cho kẻ khát uống.

Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc. Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. Thứ năm: Cho khách đỗ nhà.

Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tôi. Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết. Thương linh hồn bảy mối

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người. Thứ hai: Mở dạy kẻ mê muội.

Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo. Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội. Thứ năm: Tha kẻ dể ta.

Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta.

Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

KINH CẢI TỘI BẢY MỐI CẢI TỘI BẢY MỐI CÓ BẢY ĐỨC

Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo. Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện.

Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục. Thứ bốn: Hay nhịn, chớ hờn giận.

Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống. Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét.

Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng.

 

KINH PHÚC THẬT TÁM MỐI PHÚC THẬT TÁM MỐI

Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật; vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Thứ hai: Ai hiền lành, ấy là phúc thật; vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.

Thứ ba: Ai khóc lóc, ấy là phúc thật; vì chưng sẽ được yên ủi vậy.

Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật; vì chưng sẽ được no đủ vậy.

Thứ năm: Ai thương xót người, ấy là phúc thật; vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.

Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật; vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.

Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật; vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.

Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật; vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI

 • NĂM SỰ VUI

Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

 • NĂM SỰ SÁNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Bí tích Giao hòa.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được siêng năng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Người.

 • NĂM SỰ THƯƠNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đanh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 

 • NĂM SỰ MỪNG

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.